top of page

Utvalgene

Leder

Leder er ansvarlig for den daglige driften av foreningen, han/ hun skal følge opp styrevedtak og strategi. Lederen skal sørge for at alle utvalgene gjennomfører deres pålagte oppgaver på en god måte, og koordinere utvalgenes aktivitet.

Lederen har i samarbeid med økonomiansvarlig ansvar for den økonomiske styringa av foreningen.

Overfor næringslivet og Universitetet skal leder følge opp foreningens kontakter og styrke relasjonene til Mercurius. Dette gjøres i samarbeid med det enkelte utvalg. Lederen skal være en ressursperson og en pådriver i foreningen, som styrker samhold og entusiasme.

Nestleder

Nestleder er lederens høyre hånd. Han/hun hjelper til med Mercurius daglige virke og kvalitetssikrer lederens gjøremål og beslutninger. De to jobber tett sammen gjennom et helt år og lærer hverandre å kjenne godt.

Som nestleder får du også god ledererfaring. Siden oppgavene varierer mye blir du veldig godt kjent med Mercurius som organisasjon og resten av oppgavene til de ulike utvalgene. Du lærer møtekultur og blir kjent med næringslivet og fakultetet.

Nestlederen er vararepresentant for lederen, og skal i tillegg være en stedfortreder og en støttespiller for resten av styret.

Økonomiutvalget

Økonomiansvarlig er ansvarlig for totaløkonomien til Mercurius. Herunder følger ansvar for budsjettering, kontroll og oppfølging, regnskapsføring, fakturering og betaling. Ansvaret dekker hele organisasjonen, med delvis unntak av næringslivskonferansen.

Økonomiansvarlig opererer som en ”rådmann” i økonomiske spørsmål, med stor makt og innflytelse over styrevedtak om økonomiske bevilgninger. I tillegg inngår innhenting og sortering av intern- og ekstern post.

Næringslivsutvalget

Næringslivsutvalget har som hovedoppgave å ta kontakt med næringslivet og andre aktuelle organisasjoner med det formål at de kan komme på UiA og presentere seg ovenfor studentene. Dette skjer gjennom bedriftpresentasjoner. På den måten ønsker Mercurius at det skapes en gjensidig kontakt mellom studentene og næringslivet. Studentene får en ypperlig måte til å reklamere for seg selv ovenfor næringslivet samtidig som bedrifter og organisasjoner får mulighet ovenfor studentene til å vise hva de står for.

Som student er det viktig å engasjere seg. De aller fleste bedriftene synes det er utelukkende positivt om du har noen engasjement utover skolefag å vise til. Næringslivsutvalget er en ypperlig måte sådan. Her kommer studenten i kontakt med næringslivet gjennom muntlige og skriftlige henvendelser. På den måten vil bedrifter legge merke til deg og det er slett ingen ulempe når man skal søke jobb. I tillegg er det å engasjere seg en glimrende måte til å treffe nye studie kamerater og venninner. Det sosiale aspektet ved engasjement skal aldri undervurderes.

Ønsker du et engasjement som synliggjør deg selv i et hav av søkende arbeidstakere samtidig som du får god trening i å planlegge og tilrettelegge bedriftpresentasjoner, er dette det rette utvalget for deg!

Sosialutvalget

Sosialutvalget har som arbeidsoppgave å ivareta det sosiale miljøet ved studiet gjennom å arrangere happenings og turer. Utvalget har også ansvar for å ta seg av de nye studentene som kommer, samt organisere fadderopplegget.

For oss står kun det sosiale i fokus, og alle våre arrangementer skal ha hovedvekt på at det skal være gøy. Helt fra innrykksuken(e), gjennom fotballturneringer, volleyballturneringer, utvalgsfester, danmarkstur, nyttårsball, hovdentur m.m. er det vi som sitter i arrangørstolen. Vi har med andre ord et utrolig viktig verv som er med å skape relasjoner mellom studenter som gjerne kan vare livet ut.

Etter som årene går blir våre mange turer og arrangementer stadig mer anerkjent, og påmeldingslistene har derfor for vane å bli raskt fyllt opp! Dette gjelder også når utvalget skal besettes, selv om vi er et av de aller største utvalgene med mange jern i ilden. Meld din interesse så tidlig som mulig, det viser at du engasjerer deg og vil være med å påvirke hele det sosiale miljøet på studiet!

Prosjektutvalget

Prosjektutvalget fungerer som ett bindeledd mellom Handelshøyskolen ved UiA og økonomistudentene på skolen. Som medlem av prosjektutvalget vil du kunne bidra til at studentenes synspunkter blir fremmet for administrasjonen på studierådsmøter, samt få mulighet til å ta del i midtveisevalueringene og i tillegg vil du knytte nye kontakter både blant medstudenter og rundt på fakultetet.

Prosjektutvalget bidrar i kvalitetssikringen av økonomistudiene på Handelshøyskolen ved UiA hvor gjennomføring av midtveisevaluering av kursene i hvert semester står sentralt. Disse evalueringene tar for seg alt fra forelesers undervisningsopplegg til tilgjengeligheten av grupperom og pensumlitteraturen etc.

Prosjektutvalget har ansvar for å følge opp at arbeidet i Mercurius blir utført ved oppgitte rammebetingelser av Lederen, finne løsninger for andre utvalg dersom det oppstår tvister, sørge for at møtereferat og rapporter blir skrevet, kåringen av årets økonomistudent, samt andre administrative aktiviteter som skal forbedre Mercurius i fremtiden. 

Markedsutvalget

Markedsutvalget har hovedansvaret for å profilere Mercurius mot næringslivet.

Mercurius har et svært godt samarbeid med næringslivet, og har blant annet flere sponsorer som bidrar med midler for at vi skal kunne gjennomføre gode arrangementer for våre medlemmer. Det er MU’s oppgave å identifisere og opprette kontakt med nye samarbeidspartnere fra næringslivet. Videre er det MU som forhandler frem kontraktene mellom Mercurius og de selskapene vi samarbeider med. Det er også en høyt prioritert oppgave for MU å ivareta de gode relasjonene som allerede eksisterer mellom Mercurius og næringslivet.

Ikke alle selskaper vi har kontakt med ender opp som våre sponsorer. Vi har allikevel verdifulle samarbeid med mange av disse. Blant annet ønsker flere av de selskapene vi kommer i kontakt med å få komme og profilere seg mot våre medlemmer, i form av bedriftspresentasjoner og/eller karrieredag. MU har med dette et tett samarbeid med næringslivsutvalget.

MU har også ansvaret for internmarkedsføringen mot våre egne medlemmer. Blant annet gjennomfører Mercurius en mengde spennende arrangementer som vi må gjøre medlemmene oppmerksomme på. I de tilfeller Mercurius benytter seg av profileringsartikler er det MU som har ansvaret for å anskaffe disse.

MU samarbeider med fagmiljø og administrasjonen på UiA, der dette er mest hensiktsmessig for å fronte felles sak.

Markedsføringsutvalget

Markedsføringsutvalgets oppgave er å være et talerør til medlemmene. Utvalget har som hovedansvar å oppdatere nettsiden med nyhetsartikler, hjemmesidespalter og annonser. Med fokus på lokale saker ønsker vi å oppnå engasjement hos studentene. Det blir annonsert om arrangementer som ikke bare er i regi av Mercurius, men også det meste innad i Mercurius blir på en eller annen måte nevnt på nettsiden. Etter eventer oppdaterer vi forløpende med bilder. Ved siden av nettsiden, er Facebook, Instagram og e-post viktige kontaktkilder og formidlingsplattformer.

Karrieredagsutvalget

Karrieredagsutvalget har ansvar for å arrangere den årlige karrieredagen på høstsemesteret hvor mer enn 30 bedrifter inntar skolen. Ved å være aktiv i dette arbeidet får du mulighet til å knytte kontakter til flere bedrifter, og du vil få god erfaring i prosjektarbeid.

Utvalget skal være en hjelpende organ for bedrifter til å synliggjøre seg selv, og har et mål om å skape en verdifull kontakt mellom 10 000 studenter og næringslivet. I tillegg får utvalget gleden av å fordele et stort budsjett tilbake til studentene i form av kjente foredragsholdere,  mange forskjellige premier og gratis middag til alle i kantinen.

Dette vil uten tvil se bra ut på din CV!

Master-utvalget

Master-utvalgets hovedoppgave er å jobber spesifikt for studenter som tar en master i Regnskap og Revisjon, Analytical Finance, Økonomisk styring eller International Business ved Handelshøyskolen UiA. Vi ønsker med dette utvalget å gjøre masterstudentene ved UiA attraktive for næringslivet og ivareta deres interesser. Et av Masterutvalgets oppgaver er å arrangere mer innen det sosiale for å bedre miljøet blant studentene. Utvalget vil i stor grad arbeide med fagrelaterte oppgaver for master innenfor alle fire spesialiseringene, med siktepunkt for et lærerikt og godt studieforløp.

Mercurius logo
bottom of page