top of page

Vedtekter

Vedtekter

Konstituert 23.april 1993

Endret 2. februar 1994
Endret 2. februar 1995
Endret 1. november 1995
Endret 25. januar 2001
Endret 6. november 2003
Endret 23. april 2009
Endret 3. november 2010
Endret 17. November 2011
Endret 13. november 2014
Endret 25. mars 2015
Endret 10. mars 2016
Endret 21. mars 2018
Endret 27. mars 2019
Endret 24. mars 2021
Endret 02. Juni 2021

Endret 02. Juni 2022

Endret 21. Mars 2023

Endret 8. mai 2024

KAPITTEL 1: FORENINGENS NAVN, FORMÅL OG ORGANISASJON

 • 1-1 Navn

Navnet på foreningen er Mercurius, med undertekst; Foreningen for økonomistudentene ved Handelshøyskolen, UiA.

 • 1-2 Verdier

Foreningens verdier bygger på: a) Vennskap b) Kunnskap c) Nettverk

 • 1-3 Formål

Foreningens formål er:

a) å skape et kreativt engasjement, godt samhold og en felles identitet blant medlemmene.

b) å samarbeide med faglig og administrative enheter ved universitetet for stadig å utvikle studiet og styrke studieforholdet.

 

c) å styrke samt profilere studiet eksternt gjennom aktiv kontakt og utstrakt samarbeid med næringslivet.

 • 1-4 Organisasjon

 

Mercurius skal være partipolitisk uavhengig, og ikke uttale seg i politiske debatter som ikke er av studentpolitisk karakter.

 

KAPITTEL 2: MEDLEMSKAP

 • 2-1 Medlemskap

 

a) Studentmedlemskap: Alle økonomistudenter ved UiA campus Kristiansand er automatisk medlemmer av foreningen.

 

b) Alumnimedlemskap: Uteksaminerte økonomistudenter ved UiA campus Kristiansand, tidligere ADH og HiA, utgjør en egen medlemskategori. Denne gruppen kan inviteres til arrangementer og eventuelt deltakelse i foreningens arbeid.

 • 2-2 Rettigheter og plikter

 

a) Alle medlemmer har rett til å melde seg ut av foreningen etter eget ønske, dette gjøres skriftlig til styrets leder.

 

b) Studentmedlemskap gir stemmerett på Generalforsamlingen, rett til deltakelse i foreningens arbeid, stille til valg og rett til å delta på foreningens ulike arrangementer.

 

c) Alumnimedlemskap gir møte– og talerett, men ikke stemmerett på Generalforsamlingen.

 • 2-3 Eksklusjon

 

Har et medlem opptrådt åpenbart i strid med disse vedtekter eller deres prinsipper, kan styret gi medlemmet en skriftlig advarsel og i alvorlige tilfeller ekskludere medlemmet. Medlemmet har anledning til å appellere en beslutning om eksklusjon til Generalforsamlingen.

 

KAPITTEL 3: ORGANER

 • 3-1 Organer

 

Foreningen har følgende organer:

 

a) Generalforsamlingen (jf § 3–2 og § 5–1)

 

b) Styret (jf § 3–3 og § 5–2)

 

c) Administrasjonen (jf § 5–6)

d) Utvalg (jf § 4–2)

 • 3-2 Generalforsamlingen

 • 3-2-1 Myndighet og medlemmer

Generalforsamlingen er foreningens øverst organ og består av alle stemmeberettigede medlemmer. (jf § 2–2 ).

 • 3-2-2 Møter

 

a) Generalforsamling skal avholdes minst én gang i året.

 

b) Styret er ansvarlig for å avholde Generalforsamling.

 

c) Generalforsamling skal avholdes på et så hensiktsmessig tidspunkt i løpet av vårsemesteret, senest 1. april.

 

d) Innkalling til generalforsamling skal foreligge minst to uker før det avholdes. Innkalling skal skje på den mest hensiktsmessige måten som når ut til flest av medlemmene. Generalforsamlingen er beslutningsdyktig når det er etter vedtektene riktig innkalt.

 

e) Alle studentmedlemmer har rett til å fremme saker. Frist for innlevering av saker og vedtektsendringer til behandling på Generalforsamlingen er én uke.

 

f) Ekstraordinær generalforsamling innkalles når minst 6 av styrets medlemmer krever dette eller dersom det foreligger et skriftlig krav fra minst 25% av foreningens stemmeberettigede. Ved ekstraordinær generalforsamling gjelder en innkallelsesfrist på en uke. Begrunnelse for møtet skal inngå i innkallingen.

 

Se for øvrig vedtektenes kapittel 5.

 • 3-3 Styret

 • 3-3-1 Sammensetning

 

a) Leder

 

b) Nestleder

 

c) Økonomiansvarlig

 

d) Leder for: –Næringslivsutvalget –Sosialutvalget –Prosjektutvalget –Markedsføringsutvalget –Karrieredagsutvalget

 • 3-3-2 Møter

 

a) Leder er ansvarlig for å innkalle til møter så ofte det trengs.

 

b) Styret er vedtaksdyktig når minst 6 styremedlemmer er tilstede. Ved likt stemmetall teller leders stemme dobbelt.

 

c) Da styret er bredt sammensatt kan leder etter behov innkalle til møter med kun utvalgt styredeltakere, der dette er mest hensiktsmessig. Disse møtene kan utarbeide forslag til vedtak for styret. I mindre saker som faller inn under deltakernes ansvarsområde kan det fattes selvstendige vedtak.

 • 3-3-3 Oppgaver

 

a) Lede foreningens virksomhet, forvalte dens midler og fastsette og følge opp mål, planer og budsjetter.

 

b) Fremlegge for Generalforsamlingen årsberetning, foreningens plattform, regnskap og forslag til neste års budsjett (jf § 5–1 nr. 5).

 

c) Styret har møteplikt på Generalforsamlingen og plikter å følge Generalforsamlingens vedtak.

 

d) Fastsette retningslinjer for administrasjon og utvalg.

 

e) Hvert styremedlem skal innen generalforsamlingen levere en rapport til leder for sitt utvalgt for inneværende periode.

 • 3-3-4 Myndighet

 

a) Styret representerer foreningen utad og må følgelig godkjenne alle avtaler som foreningen skal inngå. Styret kan delegere representasjonskompetansen, dersom ikke annet er avtalt kan leder sammen med ett styremedlem tegne foreningen utad i mindre ukontroversielle avtaler, uten eksplisitt styrevedtak.

 

b) Styret utnevner 2 i styret som kan disponere foreningens konti. Det skal kreves at disse to signerer for at uttak skal kunne gjøres. Det er leder og økonomiansvarlig som skal ivareta denne oppgaven.

 

c) Styret kan foreta endringer i retningslinjene uten at det foreligger et generalforsamlingsvedtak.

 

d) Styret har fullmakt til å supplere inn et nytt styremedlem dersom styret ikke er fulltallig på tidspunktet mellom generalforsamlingene uten at det avholdes en ekstraordinær generalforsamling.

 

e) Styret har fullmakt til å foreta redaksjonelle endringer i vedtektene så langt det ikke endrer ordlyden eller meningsinnholdet.

 

KAPITTEL 4: ADMINISTRASJON OG UTVALG

 • 4-1 Administrasjon

 • 4-1-1 Leder

 1. Leder er ansvarlig for den daglige styring av foreningen. Leder innkaller til styremøter og Generalforsamling.

 • 4-1-2 Nestleder

Nestleder er vararepresentant for leder. Nestleder skal ivareta økonomiansvarligs interesser dersom denne melder forfall til styremøter. Nestleder er som kontorsjef ansvarlig for all praktiske funksjoner og rutiner knyttet til den daglige drift. Herunder følger ansvar for:– lagerets (stiften) orden og funksjonalitet — referat fra styremøtene.

 • 4-1-3 Økonomiansvarlig

 

Økonomiansvarlig er ansvarlig for foreningens totaløkonomi. Herunder følger ansvar for budsjettering, kontroll og oppfølging, regnskapsføring, fakturering og betaling. Ansvaret dekker over hele organisasjonen utenom karriereutvalget og konferanseutvalget. Økonomiansvarlig bør derfor operere som en ”rådmann” i økonomiske spørsmål, alle arrangement og aktiviteter som budsjetterer med underskudd må godkjennes av økonomiansvarlig og fremlegges, samt begrunnes for styret. I tillegg inngår innhenting og sortering av

intern– og ekstern post, samt kvartalsvis rapportering til styret.

 • 4-2 Utvalgene

 

Utvalgene tar opp medlemmer i starten av hvert semester. Medlemmene sitter ut til neste generalforsamling. Det er utvalgsledernes ansvar å rekruttere et hensiktsmessig antall medlemmer. Rekrutteringen bør skje koordinert for alle utvalgene, fortrinnsvis i løpet av en rekrutteringsdag/ rekrutteringsperiode kort tid etter styreskiftet. Utvalgene skal velge nestleder, som er vararepresentant i styret for den respektive utvalgslederen.

 • 4-2-1 Næringslivsutvalget

 

a) Næringslivsutvalget (NU) har ansvaret for bedriftspresentasjonene. NU skal også bistå karrieredagsutvalget på karrieredagen. NU er ansvarlig for oppfølging før, under og etter en presentasjon.

 

b) NU skal selv ha et aktivt initiativ overfor næringslivet og invitere attraktive arbeidsgivere til presentasjon.

 

c) NU skal ha leder, og nestleder. Utover dette organiseres utvalget etter hva som finnes mest hensiktsmessig.

 

d) Leder av NU skal ha oversikt over alle de økonomiske forhold ved hver presentasjon, og rapportere til økonomiansvarlig i foreningen. Økonomiansvarlig i foreningen fører regnskap for NU, og alle inntekter og utgifter inngår i foreningens samlede budsjett.

 • 4-2-2 Sosialutvalget

 

a) Sosialutvalget (SU) skal skape vennskap, samhold og en felles identitet blant foreningens medlemmer. VU er pålagt å arrangere «fadderuke» for nye økonomistudenter og ”Nyttårsball” på nyåret så langt dette lar seg gjøre.

 

b) SU skal ha leder og nestleder. Utover dette organiseres utvalget etter hva som finnes mest hensiktsmessig.

 

c) Nestlederen har ansvaret for innkjøp og økonomisk kontroll i SU. Nestleder skal samarbeide med, og rapporterer til, økonomiansvarlig i foreningen. Økonomiansvarlig i foreningen fører regnskap for SU, og alle inntekter og utgifter inngår i foreningens samlede budsjett.

 

d) SU må få godkjenning av styret for arrangementer som er budsjettert til negativt resultat.

 

e) SU kan samarbeide med andre utvalg for sponsorkontrakter med næringslivet ved større arrangementer som fadderuke og nyttårsball.

 • 4-2-3 Prosjektutvalget

a) Prosjektutvalget (PU) skal følge opp at arbeidet i Mercurius blir utført ved oppgitte rammebetingelser av Lederen. Prosjektutvalget har ansvaret for å finne løsninger for andre utvalg dersom det oppstår tvister. Prosjektutvalget skal sørge for at møtereferat og rapporter blir skrevet. Avvik fra styre- og utvalgsmedlemmer skal innberettes til Lederen av Mercurius.

b) Prosjektutvalget skal knytte kontakter og påvirke beslutninger ved UiA, samt samarbeide med andre foreninger og organisasjoner for å fremme felles interesser der dette er hensiktsmessig.

c) PU skal ha leder. Lederen av Mercurius har ansvaret for å utnevne leder for PU. Utover dette organiseres utvalget etter hva som finnes mest hensiktsmessig.

 

d) Økonomiansvarlig i Mercurius fører regnskap for prosjektutvalget. Leder i prosjektutvalget er ansvarlig for økonomisk kontroll og oversikt i utvalget.

e) Prosjektutvalget er ansvarlig for kåring av «årets økonomistudent». Derfor kan man som utvalgsmedlem i prosjektutvalget ikke nomineres til prisen.

 

 • 4-2-4 Markedsføringsutvalget

a) Markedsføringsansvarlig er ansvarlig for den daglige drift av dataanlegget til Mercurius. Herunder følger ansvar for lokalnettverk, skriver og oppkobling til Internett. Videre er Markedsføringsansvarlig ansvarlig for drift og oppdatering av nettstedet Mercurius.no med tilhørende subdomener.

b) Målsetningen er å skape en interaktiv informasjonskanal som styrker informasjonsflyt, entusiasme og engasjement i Mercurius.

 • 4-2-5 Karrieredagsutvalget

 

a) Karrieredagsutvalget (KD) har ansvaret for å arrangere karrieredagen ved Universitetet i Agder campus Kristiansand. Denne skal arrangeres innen 31/12 hvert kalenderår. Lederen har ansvaret for å samle representanter fra de andre linjeforeningene på Universitetet. Karrieredagsutvalget skal bidra med å skape en plattform mellom studenter og næringsliv gjennom en karrieredag for UiA-studenter hvert høstsemester. Utvalget skal gjennom denne dagen bidra til å hjelpe studenter i møte med karriere og næringsliv.

 

b) KD skal ha leder, økonomiansvarlig, nestleder og markedsføringsleder, de to førstnevnte fra Mercurius. Utvalget kan ha representanter som arbeider med KD fra deltakende linjeforeninger, men de vil ikke betraktes som Mercurius medlemmer. Utover dette organiseres utvalget etter hva som er mest hensiktsmessig.

 

c) Økonomiansvarlig for KD skal føre et selvstendig regnskap for utvalget og er ansvarlig for den økonomiske styringen. KD skal ha egne bankkonti som disponeres av leder og økonomiansvarlig i KD. Det er en økonomisk målsetning for KD å arrangere et arrangement som går i null. Et eventuelt overskudd skal brukes til å styrke den videre profilering av karrieredagen. KD skal benytte egne midler (tidligere overskudd) ved eventuelt underskudd.

d) Studenter fra andre studieretninger kan melde interesse for lederstillingen dersom det ikke blir valgt ny leder for Karrieredagsutvalget under generalforsamlingen.

 • 4-3 Signaturrett

 

Leder og økonomiansvarlig har signaturrett uavhengig av hverandre.

KAPITTEL 5: NÆRMERE REGLER FOR FORENINGENS ORGANER

 • 5-1 Generalforsamlingen

 • 5-1-1 Møte- og stemmerett

Alle medlemmer av Generalforsamlingen har møte– og stemmerett. Alumnimedlemmer, samt andre styret har valgt å invitere, har kun møte– og talerett (jfr. §2–1). Kun oppmøtte studenter har stemmerett. Skriftlige fullmakter med godkjent fravær kan godkjennes av styret på forhånd.

 • 5-1-2 Innkalling

 

Innkalling til Generalforsamlingen (jf § 3–2 nr. 2c) skal inneholde tid og sted for møtet, forslag til dagsorden med angivelse av de saker som skal behandles. Foreslås vedtektene endret, skal forslaget gjengis i innkallingen.

 • 5-1-3 Vedtak

 

a) Vedtak om avvikling av Mercurius krever 3⁄4 flertall på to påfølgende Generalforsamlinger, eller Generalforsamling med påfølgende Ekstraordinær Generalforsamling.

 

b) Vedtak om endring av foreningens navn krever 2/3 flertall.

 

c) Vedtak om endringer i vedtektene krever 2/3 flertall, med unntak av avvikling (jfr. § 5–1 nr. 3a).

 

d) For at Generalforsamlingen skal kunne behandle endringsforslag må dette foreligge skriftlig, senest samtidig som saksliste. Andre vedtak avgjøres med simpelt flertall.

 

e) Styrevalg skal foregå ved skriftlig votering dersom mer en 1 kandidat stiller til valg. Dersom det stiller mer en to kandidater, og ingen oppnår minst 50% skal det avholdes to valgomganger. I andre valgomgang stiller de to kandidatene som fikk mest stemmer i første valgomgang. Ved stemmelikhet i to påfølgende stemmeavgivninger avgjøres valget ved loddtrekning.

 

f) Dersom ingen stiller til valg til et gitt verv på Generalforsamlingen, står påfølgende styret fritt til selv å finne / velge en person i ettertid. Valget må være truffet og bekjentgjort innen 1. september. Dersom styret ikke finner en person til vervet, er leder og styret ansvarlig for å gjennomføre utvalgets oppgaver. Ved frafall av styremedlemmer i perioden, står styret ansvarlig for å erstatte det gjeldende styremedlem.

g) Sittende styre fremmer forslag på hvem de synes er beste kandidat til ledervervet og eventuelt flere verv. Det er ikke mulig å fremme forslag på en person som stiller til gjenvalg på samme verv som vedkommende har hatt tidligere. Styrets forslag skal offentliggjøres senest to uker før generalforsamlingen. 

 • 5-1-4 Konstituering

Generalforsamlingen velger møteleder, referent, tellekorps og to protokollunderskrivere. Styret fremlegger forslag om dette.

 • 5-1-5 Oppgaver

 

På årsmøtet/generalforsamlingen skal følgende saker behandles:

 1. Godkjenning innkalling og saksliste

 2. Valg av referent og ordstyrer

 3. Vedtekter

 4. Budsjett og regnskap

 5. Forslag til årsplan

 6. Valg av styre

 7. Leder

 8. Nestleder

 9. Økonomiansvarlig

 10. Styremedlemmer:
  10.1 Næringslivsutvalget
  10.2 Sosialutvalget
  10.3 Prosjektutvalget
  10.4 Markedsføringsutvalget
  10.5 Karrieredagsutvalget

 11. Innkomne saker

 • 5-1-6 Referat

Referat fra generalforsamlingen føres av referent og skal godkjennes og undertegnes av møteleder og de medlemmer generalforsamlingen har valgt til å undertegne sammen med møteleder (jf § 5–1 nr. 4). Referatet skal gjøres tilgjengelig for alle foreningens medlemmer.

KAPITTEL 6: MISTILLIT

 • 6-1 Mistillitsforslag kan stilles mot enkeltmedlemmer, et styremedlem eller hele styret.

 • 6-2 For at et mistillitsforslag skal realitetsbehandles kreves det at minst 5 av foreningens medlemmer signerer mistillitsforslaget.

 • 6-3 Anonyme mistillitsforslag forkastes.

 • 6-4 Mistillitsforslag skal begrunnes skriftlig.

 • 6-5 Ved mistillitsforslag skal STA kontaktes uten unødig opphold, og senest fjorten (14) dager etterat mistillitsforslaget er fremmet.

 • 6-6 Personen(e) det reises mistillit mot skal bekjentgjøres om forslaget så snart som mulig etter at forslaget er fremmet.

 • 6-7 Mistillitsforslag skal behandles på Generalforsamlingen og vedtas med 2/3 flertall.  Dersom det er hensiktsmessig skal det kalles inn til ekstraordinær Generalforsamling. Mistillitsforslag skal alltid behandles av ekstraordinær Generalforsamling dersom det er mer enn to (2) måneder frem til neste ordinære Generalforsamling.

 • 6-8 Dersom mistillit vedtas fratrer personen sitt verv og/eller medlemskap med umiddelbar virkning.

 

KAPITTEL 7: ANNET

 • 7-1 Avvikling

Vedtak om avvikling av Mercurius krever 3⁄4 flertall på to påfølgende Generalforsamlinger, eller Generalforsamling med påfølgende Ekstraordinær Generalforsamling.

Dersom studentaktiviteten oppløses skal alle midler tildelt av Velferdstinget i Agder (VT)/ Studentsamskipnaden i Agder (SiA), tilbakeføres VT/SiA.

(Egenopptjente midler, som ikke er tildelt av VT/SiA, kan studentaktiviteten fordele selv. )

 • 7-2 Ikrafttredelse

Vedtektsendringer trer normalt i kraft etter at Generalforsamlingen er hevet, dersom ikke Generalforsamlingen vedtar noe annet.

Mercurius logo
bottom of page